Izrada diplomskog rada

Diplomski rad predstavlja najčešće završni rad u univerzitetskoj praksi diplomskih studija. Njime se proverava sistematičnost i osposobljenost kandidata za samostalni rad u budućnosti. Izrada diplomskog rada podrazumeva dva ili više aktivna učesnika. To su  najčešće kandidat i mentor. Ponekad i asistent. Komunikacija između njih treba da bude aktivna i dvosmerna. Ova vrsta saradnje je najčešće koautorska. Diplomski rad može biti koncipiran:

  1. kao sistematizovani prikaz neke teorije ili grupe teorija (sa uslovljenostima i komparacijama) ili inovacije iz ove oblasti
  2. istraživački projekat,
  3. kao kombinacija teorijskog prikaza i istraživanja.

Svaka visokoškolska ustanova ima Pravilnik o izradi diplomskih radova, ili sličan dokument, kojeg se treba pridržavati pri njegovom pisanju. Diplomski rad je pisani rad, koji ima odlike naučnog rada. Veličina rada nije toliko bitna, ali postoje donja i gornja granica obima rada, koje su definisane već pomenutim Pravilnikom.

Osnovni delovi svakog diplomskog rada su:

  1. sadržaj
  2. uvod
  3. razrada teme (podeljena u poglavlja)
  4. zaključak
  5. navedenu korišćenu literaturu.

Diplomski rad ne treba i ne sme da sadrži ni jedan deo teksta koji čini povredu autorskih prava, ili predstavlja poslovnu tajnu neke organizacije.

Naposletku, izrada diplomskog rada predstavlja jedan skup istraživačkih i kompleksnih poslova, koji iziskuju mnogo uloženog vremena i truda.


Ukoliko Vam je potrebna izrada originalnog i autentičnog diplomskog rada na Vašu temu, pogledajte uputstvo za naručivanje izrade novih radova.