Izrada doktorske disertacije

Doktorska disertacija je završni deo studijskog programa doktorskih studija i predstavlja samostalni i originalni naučnoistraživački rad kandidata u odgovarajućoj naučnoj oblasti ili više naučnih oblasti.

Izrada doktorske disertacije se mora vršiti prema Standardima za doktorsku disertaciju.

Doktorska disertacija mora da sadrži:

 1. Naslovnu stranu na jeziku na kojem je rad pisan
 2. Iza nje sledi naslovna strana na engleskom jeziku, ako rad nije pisan na  engleskom jeziku, a ako jeste, onda na srpskom jeziku
 3. Stranu sa informacijama o mentoru/mentorima i članovima komisije
 4. Izjave zahvalnosti (neobavezno)
 5. Strane sa podacima o doktorskoj disertaciji na srpskom jeziku (odnosno na jeziku na kojem je rad pisan)
 6. Strane sa podacima o doktorskoj disertaciji na engleskom jeziku
 7. Sadržaj
 8. Tekst rada po poglavljima
 9. Literaturu
 10. Priloge (neobavezno)
 11. Biografiju autora
 12. Izjavu o autorstvu, Izjavu o istovetnosti štampane i elektronske verzije doktorskog rada, Izjavu o korišćenju.

Doktorska disertacija ne treba i ne sme da sadrži ni jedan deo teksta koji čini povredu autorskih prava, ili predstavlja poslovnu tajnu neke organizacije. Ne smeju se koristiti tuđe ideje ili stavovi, i prezentovati ih kao svoje, bez odgovarajućeg priznavanja autorstva. U suprotnom, takva doktorska disertacija se može smatrati plagijatom.

Na kraju, izrada doktorske disertacije predstavlja skup naučnoistraživačkih postupaka koji su često mukotrpni i dugi, i iziskuju mnogo vremena, znanja, volje i umeća.


Ukoliko Vam je potrebna izrada originalne i autentične doktorske disertacije iz Vaše izabrane oblasti, pogledajte uputstvo za naručivanje izrade novih radova.