Izrada master rada

Izrada master rada pruža studentu priliku da razvije svoje akademske sposobnosti i da primenom odgovarajućih metoda unapredi znanje u odabranoj tematskoj oblasti. Rad uključuje formulaciju, analizu jednog ili više istraživačkih pitanja, primenu metoda za izvođenje istraživanja, interpretaciju, diskusiju i donošenje zaključaka i preporuka koje iz njih proističu.

Svaka visokoškolska ustanova ima Pravilnik ili Uputstvo o izradi master rada, ili sličan dokument kojeg se treba pridržavati pri njegovom pisanju. Master rad je pisani rad koji ima odlike naučnog rada, a može se uraditi na dva načina:

 1. Izrada master rada koji se zasniva na podacima iz literature
 2. Izrada master rada koji se zasniva na podacima prikupljenim za potrebe izrade rada, ili potrebe istraživačkog projekta.

Osnovni delovi master rada su:

 1. sažetak i ključne reči (najčešće na srpskom i engleskom jeziku)
 2. biografija studenta
 3. sadržaj
 4. spisak skraćenica
 5. spisak slika
 6. spisak tabela
 7. uvod
 8. razrada teme (sa poglavljima)
 9. zaključak
 10. prilozi
 11. literatura

Master rad ne treba i ne sme da sadrži ni jedan deo teksta koji čini povredu autorskih prava, ili predstavlja poslovnu tajnu neke organizacije. Ne smeju se koristiti tuđe ideje ili stavovi, i prezentovati ih kao svoje, bez odgovarajućeg priznavanja autorstva. U suprotnom, takav master rad se može smatrati plagijatom.

Naposletku, izrada master rada predstavlja jedan skup istraživačkih i kompleksnih poslova, koji iziskuju mnogo uloženog vremena i truda.


Ukoliko Vam je potrebna izrada originalnog i autentičnog master rada na Vašu temu, pogledajte uputstvo za naručivanje izrade novih radova.