Izrada maturskog rada

Maturski rad je stručni rad koji učenik četvorogodišnjeg srednjeg obrazovanja izrađuje na izabranu temu uz pomoć nastavnika – mentora. Ukoliko učenik završava trogodišnje obrazovanje on izrađuje završni rad. Svaki učenik ima svog mentora koji ga vodi i usmerava kroz izradu rada. Mentor ga upućuje na izvore informacija bilo da su to knjige, stručni časopisi, katalozi, zbirke propisa, preporuke, enciklopedije ili dr. Pored štampanih izdanja učenici mogu koristiti i sadržaje sa interneta. Tačnost ovih podataka treba uzimati sa rezervom i ukoliko je moguće obavezno ih proveriti. Nakon prikupljanja materijala koji će se koristiti za izradu maturskog rada učenik pristupa proučavanju materijala, pravljenju beleški, razradi teza, struktuiranju svog rada, pisanju i tehničkoj obradi. Naravno, sve se ovo odvija uz stalne konsultacije sa mentorom.

Izrada maturskog rada sastoji se iz nekoliko etapa. Po izboru teme učenik na konsultacijama dobija uputstva o literaturi i drugim izvorima koje može da koristi kako bi uspešno izradio maturski rad. Zatim se pristupa istraživačkom delu posla: prikupljanju literature i iščitavanju tekstova kao i njihovom sistematizovanju i osmišljavanju u celinu. Najzad, sledi pisanje samog rada.

Pošto se upozna sa tekstovima i literaturom, učenik izrađuje koncept ili plan rada. Struktura maturskog rada podrazumeva da se definiše osnovna teza i tok izlaganja (uvod – razrada – zaključak). Uvod treba da bude funkcionalan i da podstakne zanimanje za temu kao i da predstavi plan rada i da naglasi njegovu glavnu ideju. Obrada teme je najvažniji i najduži deo rada. U ovom delu učenik treba da razvije i objasni glavne ideje naznačene u uvodu, uključujući primere i detalje koje podržavaju navedene teze. Dužina završnog dela treba da predstavlja sumu prikazane građe. Zaključak je sinteza najvažnijih misli iz glavnog dela rada. Neophodno je neprestano imati na umu temu rada i zasnovati plan rada praktično, prema temi, tako da svaki element koncepta odgovara pojedinom aspektu teme. Potom učenik pokazuje svoj koncept mentoru i s njim se dogovora o konačnoj strukturi rada.

Stil maturskog rada treba da bude jasan, logičan i ujednačen. Misli treba pažljivo da se organizuju u rečenice, a rečenice u pasuse. Jedan pasus izlaže jednu ideju, pa je svaka rečenica u pasusu razvijanje te ideje. Svaka rečenica u pasusu i svaki pasus kao celina moraju se odnositi na glavnu temu rada i biti od značaja za obrazlaganje glavne teme. Sva udaljavanja i odstupanja od glavne teme treba odstraniti iz izlaganja. Rad treba da bude pisan jezikom primerenim naučnoistraživačkom radu. To znači da u pisanom jeziku se ne upotrebljavaju dijalektizmi, lokalizmi, arhaizmi, varvarizmi, kolokvijalizmi, sleng. Takođe se treba kloniti i esejističkog stila. Obradi teme treba prići kritički i polemički, a ton i rečnik treba da bude formalni, odmereni i objektivni.


Ukoliko Vam je potrebna izrada maturskog rada, pogledajte uputstvo za naručivanje izrade novih radova.