Izrada specijalističkog rada

Specijalistički rad predstavlja najčešće završni rad u univerzitetskoj praksi postdiplomskih specijalističkih studija. Njime se proverava sistematičnost i osposobljenost kandidata za samostalni rad u budućnosti u određenoj naučnoj ili stručnoj oblasti ili disciplini.

Svaka visokoškolska ustanova ima Pravilnik ili Uputstvo o izradi specijalističkih radova, ili sličan dokument, kojeg se treba pridržavati pri njegovom pisanju. Specijalistički rad je pisani rad, koji ima odlike naučnog rada.

Osnovni delovi specijalističkog rada su dati već pomenutim Pravilnikom, ali u praksi to su:

  1. sadržaj
  2. spisak skraćenica
  3. spisak slika
  4. spisak tabela
  5. uvod
  6. razrada teme (sa poglavljima)
  7. zaključak
  8. prilozi
  9. literatura.

Pri izradi specijalističkog rada mora se koristiti više različitih izvora, od kojih veći deo moraju biti akademske publikacije. Sva citiranja se moraju obeležiti, a izvori obeležiti u fusnotama ili endnotama.

Specijalistički rad ne treba i ne sme da sadrži ni jedan deo teksta koji čini povredu autorskih prava, ili predstavlja poslovnu tajnu neke organizacije.

Naposletku, izrada specijalističkog rada predstavlja jedan skup istraživačkih i kompleksnih poslova, koji iziskuju mnogo uloženog vremena i truda.


Ukoliko Vam je potrebna izrada originalnog i autentičnog specijalističkog rada na Vašu temu, pogledajte uputstvo za naručivanje izrade novih radova.